Wsparcie w realizacji projektów

Jako konsultant współpracuję z zespołami projektowymi funkcjonującymi w ramach organizacji Beneficjenta.

Wspieram działania zespołów projektowych oraz kierowników projektów i działy księgowe mi.in. w zakresie:

  • stosowania procedur i prowadzenia dokumentacji projektowej
  • interpretacji wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • raportowania i rozliczania projektów (sprawozdawczość i monitoring)
  • przebiegu procesu kontroli projektów
  • zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji