Dofinansowanie projektów na rzecz imigrantów.

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór na konkurs w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na dofinansowanie projektów, w ramach których możliwe są do realizacji następujące działania na rzecz integracji cudzoziemców:

  • Zapewnianie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin;
  • Działania i środki ukierunkowane na kształcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym np. zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe), działania wspierające studentów cudzoziemskich odbywających naukę w Polsce;
  • Nauka języka polskiego na różnych poziomach (w tym kursy specjalistyczne);
  • Działania zwiększające kompetencje cudzoziemców i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce, warunków życia w Polsce, umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach życiowych; Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (UWAGA: szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowalne w ramach FAMI);
  • Realizacja działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim oraz działań kierowanych do społeczeństwa przyjmującego, promujących integrację cudzoziemców i wzajemne zrozumienie, w formie np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i innych w zależności od sytuacji w danym regionie;
  • Kampania informacyjna w celu informowania o oferowanych usługach. Głównym narzędziem będą ulotki informacyjne, strona internetowa, strony innych aktorów integracji i inne formy promocji medialnej projektu. Przedmiotem kampanii może być jedynie promowanie usług i działań projektu. Nie może to być działanie w celu promowania projektu, co finansowane jest w ramach kosztów pośrednich.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 25.03.2019 r. do dnia 26.04.2019 r., do godz. 15.00.